Gymnastiekvereniging AFC Appelscha

Jaarvergadering AFC Gymnastiek 2018

Op woensdag 3 oktober a.s. zal de jaarlijkse ledenvergadering weer plaatsvinden. Om 20:00 zijn alle leden van AFC Gymnastiek Appelscha van harte welkom bij de Jongens van Outdoor, gevestigd aan de Boerenstreek 8 te Appelscha. Hieronder vindt u de agenda van de jaarvergadering.

Agenda jaarvergadering AFC gymnastiek

Datum: 3 oktober 2018, 20:00 uur, Appelscha Outdoor.

1).    Opening

2)     Mededelingen en ingekomen stukken

3).    Notulen vorige jaarvergadering d.d. 18 oktober 2017

4).    Jaarverslag seizoen 2017-2018

5).    Bestuurssamenstelling

6).    Kascommissie

7).    Financieel verslag en begroting        

8).    Contributie

Het voorstel is de contributie te verhogen van naar per kwartaal/per maand i.v.m. stijgende kosten.

9).    Leiding

10).  Rondvraag

11).  Sluiting